Polityka prywatności

Artykuł 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem llux.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienie Klientom – użytkownikom Sklepu Internetowego zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także z przysługującymi im prawami.
 3. Llux.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

Artykuł 2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest Bartosz Rakowski prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu (50-078 Wrocław), przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, NIP 7292619996, REGON 021796830 (zwany dalej również „Administratorem”). Z Administratorem możesz skontaktować się wysyłająć email na adres kontakt@llux.pl lub wysyłając zapytanie na adres Bartosz Rakowski, ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław.

Artykuł 3 Inspektor ochrony danych osobowych

W trybie art. 37 RODO wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którą jest Bartosz Rakowski. Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem wysyłając e-mail na adres kontakt@llux.pl.

Artykuł 4 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych regulują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, w zależności od usług z jakich korzystają jego Użytkownicy:

a) rejestracja i korzystanie z konta w Sklepie Internetowym:

 • wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta, a także korzystania przez Użytkowników z wszelkich jego funkcjonalności, umożliwienia dokonania zakupów z wykorzystaniem konta oraz obsługi tych transakcji, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem konta, obsługi zgłoszeń jakie Klienci do nas kierują w związku z korzystaniem z konta, a także kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności Sklepu Internetowego, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zapytań Klientów jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których można wziąć udział, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, możliwości wykazania przez nas, że dane Użytkowników przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Podanie przez Użytkowników danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta i świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną.

b) złożenia zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 • złożenia przez Klientów zamówienia, a także rozwiązywania problemów technicznych powstałych przy składaniu zamówienia oraz obsługi zgłoszeń jakie do kierują do nas Klienci dotyczących złożonego zamówienia – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest podjęcie działań na żądania Użytkowników przed zawarciem umowy sprzedaży,
 • wykonania umowy sprzedaży, a także kontaktowania się z Klientami w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest wykonanie umowy sprzedaży,
 • rozpatrywania złożonych przez Klientów reklamacji –podstawą przetwarzania jest nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczący rękojmi za wady towarów,
 • obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, polubownych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których można wziąć udział, a także możliwości wykazania przez nas, że dane Użytkowników przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa oraz marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas produktów i usług, zwracanie się do Klientów z prośbą o wystawienie opinii, komentarzy i ocen – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

Podanie przez Użytkowników danych osobowych w zakresie złożenia zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji tego zamówienia oraz wykonania umowy sprzedaży.

c) przesłania opinii, komentarzy i ocen

 • umożliwienie przekazania drogą elektroniczną opinii, komentarzy i ocen dotyczących produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym – podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do dodania opinii, komentarzy i ocen.

d) usługi Newsletter

 • wysyłanie Użytkownikom informacji o promocjach i nowościach, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkowników, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług a także możliwości wykazania przez nas, że dane Klientów przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa.

e) formularz kontaktowy

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także możliwości wykazania przez nas, że dane Użytkowników przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego oraz do udzielenia odpowiedzi na zadane przez pytanie.

f) złożenia zamówienia na produkty Bioptron AG (Zepter) objęte ofertą promocyjną

 • złożenie przez Klienta zamówienia na produkty Bioptron AG (Zepter) objęte ofertą promocyjną wiąże się z zapisem do Zepter Club Live 100 (regulamin Klubu dostępny tutaj), w związku z czym dane osobowe Kupującego przekazywane są firmie Zepter.

Podanie przez Użytkowników danych osobowych w zakresie złożenia zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji tego zamówienia i skorzystania z promocji.

Artykuł 5 Przekazywanie danych osobowych

 1. Będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz obsługują nasze systemy teleinformatyczne oraz udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT), podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, obsługującym i realizującym zamówienia oraz dostarczającym zamówiony towar.
 2. Podmioty, którym powierzamy dane Użytkowników do przetwarzania, robią to na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

Artykuł 6 Pliki cookies

 1. Sklep Internetowy gromadzi dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 3. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach: dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Użytkownika (tzw. personalizacja), monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie Klientów jako Użytkowników Sklepu Internetowego, o ile nie korzystają oni z żadnych usług wskazanych w Artykule 4.
 4. Jeżeli Użytkownicy nie chcą, żebyśmy wykorzystywali pliki cookies mogą samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzystają. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Artykuł 7 Jak długo przechowujemy dane osobowe

 1. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną a także wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia), maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 2. W zakresie danych pozyskanych w związku ze świadczeniem usługi Newsletter, dane te przechowujemy tak długo jak Użytkownik nie wypisze się z Newslettera.
 3. Przechowujemy również dane osobowe przez okres, który wynika z wykonywania przez nas obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych) w celu umożliwienia weryfikacji ich wypełnienia przez organy publiczne.

Artykuł 8 Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Usługi oferowane w ramach Sklepu Internetowego skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym, nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

Artykuł 9 Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Dbamy o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Artykuł 10 Jakie prawa mają Użytkownicy związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W każdej chwili Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku danych, które Użytkownik udostępnił nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, ma prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Artykuł 11 Sprzeciw Użytkowników wobec przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkowników na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje im prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
 2. W przypadku gdy dane Użytkowników będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również mają oni prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Artykuł 12 Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie

Dane Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – będziemy wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy ich preferencji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, jednak nie będzie to wobec Użytkowników wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na ich sytuację.

Artykuł 13 Postanowienia końcowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.
Określone w Polityce Prywatności zasady są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

Zadzwoń lub napisz do nas:

605 620 825

kontakt@llux.pl

Szybkie zapytanie:

2 + 3 =